PROFIL JPP

VISI

 Peneraju pembangunan prasarana pembetungan negara yang menepati tahap piawaian antarabangsa ke arah sistem pembetungan yang cekap, mampan dan lestari.

 

MISI

Ke arah JPP sebagai jabatan teknikal dalam menyediakan prasarana pembetungan negara yang mampan, berintegriti dan holistik untuk perlindungan kesihatan awam yang berterusan serta memulihara sumber air negara.

 

OBJEKTIF

 

Mengungguli prasarana sistem pembetungan yang menepati keperluan pembangunan negara ke arah perlindungan kesihatan awam, kelestarian alam sekitar dan memulihara sumber air negara serta menyokong ekonomi kitaran.

 

 

 

FUNGSI JABATAN

 

  1. Melaksanakan proses perancangan dan pembangunan projek-projek pembetungan ke arah sistem pembetungan negara yang lestari, holistik dan inklusif. 

 

  1. Memperkasakan pengurusan perundingan, khidmat nasihat, rekabentuk teknikal dan pelaksanaan projek-projek pembetungan yang kos efektif, menepati masa, berkualiti dan berintegriti. 

 

  1. Memantapkan pembangunan modal insan dan kompetensi warga jabatan ke arah penyampaian perkhidmatan awam yang berintegriti, berinovasi dan berprestasi tinggi. 

 

  1. Memperkasakan penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan dengan cekap, berkesan dan berintegriti.

 

Kementerian/Jabatan

MyGOV Portal

Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air ( PETRA )

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Bahagian Bekalan Air ( BBA )

Badan Berkanun Persekutuan

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com